Contact

Sägewerk Karl Alt
GmbH & Co. KG

Tel.
+49 (0)9723/7261

info(AT)
saegewerk-alt.com

europ. ash unedged

type of wood thickness quality standard Rh-class cut length remark
europ. ash 26mm AAB EOS 3+ lose sortiert 2.5 - 5.2m white
europ. ash 26mm B EOS 3+ lose sortiert 2.5 - 5.2m white
europ. ash 35mm AAB EOS 3/4 Blockware 2.5 - 5.2m  
europ. ash 35mm AAB EOS 3+ lose sortiert 2.5 - 5.2m  
europ. ash 35mm B EOS 3+ lose sortiert 2.5 - 5.2m  
europ. ash 52mm AAB EOS 4+ Blockware 2.5 - 5.2m  
europ. ash 52mm AAB EOS 4+ lose sortiert 2.5 - 5.2m  
europ. ash 52mm AB EOS 4+ lose sortiert 2.5 - 5.2m white 1F
europ. ash 52mm BC EOS 4+ lose sortiert 2.5 - 5.2m  
europ. ash 65mm AAB EOS 5+ Blockware 3.0 - 5.2m  
europ. ash 65mm B EOS 5+ lose sortiert 3.0 - 5.2m