Contact

Sägewerk Karl Alt
GmbH & Co. KG

Tel.
+49 (0)9723/7261

info(AT)
saegewerk-alt.com

german beech, edged, light steamed

NHLA-grading standard - beech edged

kind of wood thickness quality standard   width length
beech 4/4 ' PRIME NHLA rgh/S2S 6 ' + 8 ' - 16 '
beech 4/4 ' select NHLA rgh/S2S 4 ' + 6 ' - 16 '
beech 4/4 ' A1F NHLA rgh/S2S 4 ' + 6 ' - 16 '
beech 4/4 ' 1com NHLA rgh/S2S 4 ' + 6 ' - 16 '
beech 4/4 ' BC NHLA rgh/S2S 3 ' + 6 ' - 12 '
beech 5/4 ' PRIME NHLA rgh/S2S 6 ' + 8 ' - 16 '
beech 5/4 ' select NHLA rgh/S2S 4 ' + 6 ' - 16 '
beech 5/4 ' A1F NHLA rgh/S2S 4 ' + 6 ' - 16 '
beech 5/4 ' 1com NHLA rgh/S2S 4 ' + 6 ' - 16 '
beech 5/4 ' BC NHLA rgh/S2S 3 ' + 6 ' - 12 '
beech 6/4 ' PRIME NHLA rgh/S2S 6 ' + 8 ' - 16 '
beech 6/4 ' select NHLA rgh/S2S 4 ' + 6 ' - 16 '
beech 6/4 ' A1F NHLA rgh/S2S 4 ' + 6 ' - 16 '
beech 6/4 ' 1com NHLA rgh/S2S 4 ' + 6 ' - 16 '
beech 6/4 ' BC NHLA rgh/S2S 3 ' + 6 ' - 12 '
beech 8/4 ' PRIME NHLA rgh/S2S 6 ' + 8 ' - 16 '
beech 8/4 ' select NHLA rgh/S2S 4 ' + 6 ' - 16 '
beech 8/4 ' A1F NHLA rgh/S2S 4 ' + 6 ' - 16 '
beech 8/4 ' 1com NHLA rgh/S2S 4 ' + 6 ' - 16 '
beech 8/4 ' BC NHLA rgh/S2S 3 ' + 6 ' - 12 '
beech 12/4 ' PRIME NHLA rgh/S2S 6 ' + 8 ' - 16 '
beech 12/4 ' select NHLA rgh/S2S 4 ' + 6 ' - 16 '
beech 12/4 ' A1F NHLA rgh/S2S 4 ' + 6 ' - 16 '
beech 12/4 ' 1com NHLA rgh/S2S 4 ' + 6 ' - 16 '